A1,A2,A3,A4纸像素

2018-10-22 11:40:54
A1,A2,A3,A4纸的尺寸
 
A0 = 1189mm x 841mm
 
A1 = 841mm x 594mm
 
A2 = 594mm x 420mm
 
A3 = 420mm x 297mm
 
A4 = 210mm x 297mm
 
A1,A2,A3,A4纸像素大小
 
纸张像素大小
 
A4纸的尺寸是210mm×297mm, 
当你设定的分辨率是72像素/英寸时,A4纸的尺寸的图像的像素是595×842, 
当你设定的分辨率是150像素/英寸时,A4纸的尺寸的图像的像素是1240×1754, 
当你设定的分辨率是300像素/英寸时,A4纸的尺寸的图像的像素是2479×3508, 
你选择不同的分辨率,图像像素大小也随之变化。 
当然,别忘了1英寸=25.4毫米。
 
用在网页上的像素与这个不太一样,像素直接是宽高的意思,宽我用602即: width="602"